Finn fram!

 

Folk gjekk sjeldan berrhovda før i tida. Hovudplagga hadde ikkje berre ein praktisk funksjon, skikk og bruk tilsa at dei skulle brukast i ulike samanhengar, både til kvardags og fest. Først på 1900-talet fekk vi motar som gjorde hovudplagga like i både bygd og by. Fram til då kunne det vere store forskjellar mellom regionane i Hordaland, det kan du sjå døme på her på "Ei hovudsak".

Sjølv barnet i vogga hadde hue på før i tida. Det var viktig å halda varmen og ikkje verta sjuk. Men hovudplagget vart ikkje brukt berre for varmen si skuld. For gifte kvinner var det usømeleg å syna seg for framande utan tildekt hår, og så seint som på 1950-talet var det skikk og bruk å gå med hatt når dei gjekk til kyrkje. Mennene hadde også ofte på seg hue innandørs. Hatten, derimot, vart berre brukt ute og skulle takast av når dei steig inn i stova eller i kyrkja, som eit teikn på vørdnad. Jentene kunne ha udekt hår, men vanlegvis hadde dei håret oppbunde av praktiske omsyn.

Hovudplagga har røter i ulike tidsaldrar, og både heimleg tradisjon og impulsar frå andre europeiske land har prega stilen deira. Mange av hovudplagga som er i bruk i dag, daterer seg tilbake til mellomalderen, andre ber preg av motar frå hundreåra etter 1500. Hattar var til dømes eit av produkta skottane hadde med då dei kom til Sunnhordland på tømmerhandel på 1600- og 1700-talet. Stildrag vart plukka opp av norske hattemakarar - den første finn ein i Bergen i 1522.

Som ved andre kulturytringar, er det ein tidsskilnad mellom by og bygd. Bygdekulturen tek opp i seg - og omformar somme gonger - det som bygdefolket ser i byen.

Kulturmøte gjev mangfald. Folkedraktene frå Hordaland er meir fargerike og ulike enn folkedraktene frå andre fylke. Slik er det og med hovudplagga: Skautet, huva og plagget som vert bore under huva. Det som var rett i Hordaland, gjaldt ikkje alltid andre stadar. Til dømes ga immigrantar i USA følgjande gjev råd om reiseklede til slektningar heime: "Kvinnene kan ta med kleda sine, bortsett frå hovudbunaden, overlivet, trøya og tørkleet".

Hordaland vert delt inn i fem folkedraktområde: Nordhordland, Midthordland, Sunnhordland, Voss og Hardanger. Dei regionale skilnadene er tydelege så lenge hovudplagget har ein symbolfunksjon og avspeglar levevis. Etter 1900 når moten er med og styrer hovudplaggbruken både i bygd og by, vert dei tradisjonelle draktområda utviska.

  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.
Red.: Randi Andersen, Bjørg Christophersen, Synnøve Gjermundnes. Tekst: redaksjonen og Tutta Laukholm.