Finn fram!

Til kvar si tid

Det skjer store endringar i bruken av hovudplagg for folk flest i tiåra frå 1850 til 1930; frå det faste og normbundne til det meir frigjorde og varierte. Menneska frå dei høgare og midtre sjikt i byane var døropnarar for mote lenger sørfrå. Bymotane låg gjerne ein eller to generasjonar framom bygdefolket, men slo snøggare gjennom etter kvart som me kjem nærare vår eiga tid. Hovudplagg som var i dagleg bruk i byane, hadde gjerne høgtidsstatus på landsbygda.

Endringane slår sist inn hjå gifte kvinner på bygdene. Hovudplagg som viste stand og heimstad vart enkelte stader tekne med over i den nye draktmoten kring 1880, hjå eldre kvinner heilt fram til mellomkrigstida.

Men enno kring 1930 tok vaksne noko på hovudet når dei gjekk utom dørene heime. Framleis budde dei fleste i hus utan jamn varme, og mange bruka noko på hovudet også inne og i senga.

1850-1900
Siste helvta av 1800-talet kombinerer straumar frå mellomalder og renessanse med det moderne industrisamfunnet som var i framvekst. Dei seige strukturane i bondesamfunnet fanst side om side med masseproduserte og billige huver og hattar - for alle.

1900-1930
Mot slutten av 1800-talet byrja kvinner å gjere seg gjeldande i yrkeslivet, som lærarinner, bibliotekarar og liknande. Hatten kom i bruk i staden for dei tradisjonelle hovudplagga, og det gamle skiljet mellom gift og ugift vart utviska.

 
 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.